ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець Кудрявченко Ольга Інокентіївна (далі - "Виконавець"), зареєстрована та діюча відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Програмою Івенту, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://vintage-education.com, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та Програми відповідного Івенту.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

1.7. Івент — виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації з заданої теми з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про предмет, що розглядається, а також вироблення певних навичок у досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Івента — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають, у тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет та зміст Івенту, імена тренерів;

1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Івента;

1.8.3. Вартість Івенту.

1.8.4. Порядок оплати тощо.

1.9. Відтворення (завантаження) – така форма доступу Користувача до Івенту, при якому здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровій) формі зі збереженням в пам'яті Пристроїв Користувача або без такого, якщо буде надано онлайн доступ.

1.10. Пристрій означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але, не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК , та ін), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві консультаційні послуги у сфері інформаційних технологій, а саме організацію проходження Користувачем Івенту навчання (тренінгу) або майстер-класу (далі - "Івент") на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується сплатити Виконавцю вартість Івенту, який він купує.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин або графік занять тощо) Івент навчання (тренінгу) погоджується Сторонами у Програмі івента навчання (тренінгу), що розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Івенту, придбаних у Виконавця у своїй діяльності.

2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування/перегляду Івента, знань та навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.

3. Умови надання послуг.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (майстер-клас або тренінг) або у формі дистанційного відтворення Курсу на Пристрої Користувача (запису або прямої трансляції), відповідно до навчального плану та розкладу (графіка) занять, розроблених Виконавцем та які містяться у Програмі Курсу, розміщеній у відповідному розділі Сайту Виконавця.

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.

3.3. Акцептом цього Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Курсу та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає Івент на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідного Івенту (-ів) Користувач оформляє заявку на консультацію або відразу переходить до кошика та здійснює оплату.

3.5.3. Якщо Івент надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Івенту Користувач отримує посилання для доступу до цього Івента, яке буде відправлено на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Івенту.

3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем усієї інформації та виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

4. Права та обов'язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Курсу.

4.1.3. Скасувати, переривати чи переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали, значення та вагу будь-якого завдання, тесту чи іспиту.

4.1.4. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять;

4.2.4. За потреби забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

4.2.5. Видати електронний сертифікат про закінчення Курсу навчання, який зберігатиметься на сайті Виконавця протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після закінчення Курсу. Користувач має право самостійно роздрукувати такий сертифікат.

5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми курсу.

5.1.2. За умови успішного проходження курсу навчання отримати Сертифікат про його закінчення.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Добросовісно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.

5.2.2. Виконувати домашні завдання у рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та/або його представників, та у строки, вказані ними.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором та Програмою Курсу.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

5.2.5. Утриматися в процесі проходження курсу від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам чи лекторам брати участь у Курсі та отримувати інформацію у процесі проведення Курсу.

5.2.5.2. можуть призвести до пошкодження майна інших користувачів, запрошених осіб, лекторів чи Виконавця, власників чи користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

5.2.5.3. порушують громадський порядок, у тому числі кривдять присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створення шуму за допомогою пристроїв тощо.

5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб чи лекторів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

5.2.5.5. виявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.

5.2.6. Якщо це передбачено Програмою Курсу — скласти підсумковий внутрішній тест (іспит).

6. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму сплачених Користувачем Курсів.

6.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем у Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач прослухав більш ніж одне заняття Курсу та відмовився від Послуг.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця — Виконавець повертає кошти лише за заняття Курсу, які не було проведено Виконавцем. Проведені заняття курсу у такому разі не компенсуються.

6.6. Якщо Користувач відмовляється від навчання до початку Курсу, Виконавець повертає сплачений аванс у повному обсязі. У разі сплати всієї суми — 100% вартості Договору Користувачеві повертаються кошти у сумі 90% від сплачених коштів.

6.7. Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу та не може змінюватись.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Послуги Виконавця та всі пов'язані матеріали надаються «як є», без явних гарантій. Виконавець не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей та непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом користувача до послуг та пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг та пов'язаних матеріалів та використовує їх на власний ризик.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано витрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до Послуг та їх використанням або неможливістю такого доступу чи використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не тільки призупинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1. .3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Курсу у будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачу доступ до Курсу та/або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс коштів.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання спричинене обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, та Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить цей Курс.

10. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця "Клієнти", у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

11. Термін дії Оферти.

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Інтелектуальна власність.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та таку, що підлягає відкликанню, ліцензію на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі Курсу або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати лише для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання з іншою метою.

12.2. Користувач погоджується створити та використовувати лише один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.3. Використання Послуг не надає Користувачеві права матеріальної чи інтелектуальної власності на послуги або матеріали, що використовуються.

12.4. Разом з матеріалами, створюваними в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензійну, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт та використання в інших цілях.

12.5. Вказана у п. 12.4 цього Договору ліцензія надає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі будуть купувати Послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інших прав Виконавця на матеріали Користувача, наприклад, за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, у тому числі якщо, на думку Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. Прикінцеві положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

13.3. З огляду на п. 12.2. цього Договору, місцем вчинення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, зазначене у ст. 14 цього Договору.

13.4. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. Реквізити Виконавця.

Виконавець: Фізична особа-підприємець
Кудрявченко Ольга Інокентіївна
ІПН: 3257108645
Контактний телефон: +38 (044) 331-0097
email: office@vintage.com.ua